Flat Shade House

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Flat Shade House in Soroako Flat Shade House in Cibubur, East Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Flat Shade House in Comoro, Dili East Timor Stage 1 & 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Flat Shade House in Comoro, Flat Shade House in Jambi

Dili East Timor Stage 3 and 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Flat Shade House (with flexible frame)

in Jambi